ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2561

   • ระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562

คำสั่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

   • แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2.0)

   • อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

   • อัตราค่าธรรมเนียมการพิจารณาโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564

   • โครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ที่ต้องขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ. 2565