รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF Word
EC-F-01-00* แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากข้อใดไม่มีข้อมูลหรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้ทำสัญลักษณ์ "-" 
download download
EC-F-01-01* หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ * download download
EC-F-09-00*

แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ *

download download

*หากโครงการวิจัยมีผู้เข้าร่วมการวิจัย (อาสาสมัคร/Participants/Subjects)

ผู้วิจัยควรมีเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยและหนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย*

หมายเหตุ: เอกสารด้านล่าง (EC-F-08-00 ถึง EC-F-08-05) เป็นตัวอย่างที่ทางศูนย์จัดทำไว้เท่านั้น
ผู้วิจัยสามารถนำไปใช้หรือจะใช้แบบฟอร์มอื่นที่ได้มาตรฐานก็ได้

EC-F-08-00 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
download download
EC-F-08-01 ตัวอย่างที่ 1 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) download download
EC-F-08-01 ตัวอย่างที่ 2 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) (กรณีมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีทัศน์) download download
EC-F-08-02 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) download download
EC-F-08-03 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) download download
EC-F-08-04 ตัวอย่างที่ 1 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) download download
EC-F-08-04 ตัวอย่างที่ 2 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) (กรณีมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีทัศน์) download download

**ผู้วิจัยสามารถขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เข้าร่วมการวิจัยได้

ทั้งนี้การอนุญาตหรือไม่ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์**

EC-F-08-05 แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร  download download
Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-01-00-EN*

ECNIDA Submission Form *

Make sure that you answer all of the questions. If an item does not apply to your research protocol, simply indicate that the question is "not applicable" or "N/A

download download
EC-F-01-01-EN* Cover Letter for ECNIDA Application *  download download
EC-F-09-00-EN* Payment Form for ECNIDA Submission * download download

The forms below (EC-F-08-00-EN and EC-F-08-01-EN) are provided to assist you in creating the required documentation 

for use with your protocol submission.

Please tailor these forms to your research context so that they accurately describe your study.

EC-F-08-00-EN Sample Participant Information Sheet - 18 years old or older download download
EC-F-08-01-EN Sample Informed Consent Form to Participate in a Research Study - 18 years old or older  download download

**The researcher may request to waive the documentation of informed consent.

However, a waiver of documentation of consent depends on the ECNIDA consideration.** 

EC-F-08-05-EN Waiver of Documentation of Consent download download
  
 
 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF Word
EC-F-02-00*

แบบขอปรับแก้รายละเอียดโครงการวิจัยตามข้อแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย  ในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ *

download download
EC-F-02-01*

แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย    ในมนุษย์ ฉบับปรับแก้ตามมติที่ประชุม *
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน หากข้อใดไม่มีข้อมูลหรือไม่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยให้ทำสัญลักษณ์ "-" 

download download
Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-02-00-EN* Protocol Amendment Request Form * download download
EC-F-02-01-EN* ECNIDA Submission Form (Revised Version) * download download
  
 
 
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF Word
EC-F-03-00

แบบขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

download download
EC-F-04-00 แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุเอกสารรับรอง
download download
EC-F-05-00 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย
download download
EC-F-06-00 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
download download
EC-F-07-00 แบบฟอร์มการค้นเอกสาร/การทำสำเนาเอกสาร download download
Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-03-00-EN Approved Protocol Amendment Request Form  download download
EC-F-04-00-EN Progress Report and Certificate of Approval Renewal Form download download
EC-F-05-00-EN Protocol Summary and Closure Form download download
EC-F-06-00-EN Adverse Event Report Form download download
EC-F-07-00-EN Document Retrieval/Copy Request Form download download