ปรับปรุงล่าสุด: 17 ตุลาคม 2562

คำชี้แจง:

1. แบบฟอร์มที่มี (*) คือแบบฟอร์มที่ต้องนำส่งที่ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

2. ผู้วิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้นำส่งเอกสารทั้งหมดบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย

3. ผู้วิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ให้นำส่งไฟล์เอกสารทั้งหมดชุดเดียวกับที่นำส่งมาให้ศูนย์ โดยบันทึกทั้งไฟล์ Word และ PDF ลงแผ่น CD จำนวน 2 แผ่น

4. ก่อนการชำระค่าธรรมเนียมทุกครั้ง ขอให้ผู้วิจัยที่ยื่นขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กรุณานำเอกสารและแบบฟอร์มทั้งหมดส่งให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เพื่อตรวจสอบความครบถ้วน

5. ในกรณีที่ผู้วิจัยปรับแก้โครงการวิจัยตามมติที่ประชุม หรือปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองแล้ว ต้องกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มที่กำหนดเท่านั้น (EC-F-02-00 หรือ EC-F-03-00) พร้อมทั้งขีดเส้นใต้ หรือ Highlight ข้อความที่ปรับแก้ แล้วนำส่งเอกสารตามที่ระบุให้ครบถ้วนทั้งแบบ Hard copy และทางอีเมล์

6. กรณีงานวิจัยเป็นประเภท Teaching Case ขอให้ผู้วิจัยแนบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการสอน ของ Teaching Case

ก่อนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
 สำหรับโครงการใหม่
รหัสเอกสาร ชื่อเอกสาร PDF WORD
EC-F-01-00* แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ * download download
EC-F-01-01* หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ * download download
EC-F-01-02* (En) Cover Letter for ECNIDA Application * download download
EC-F-09-00* แบบฟอร์มชำระค่าธรรมเนียมของโครงการวิจัยที่เสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ * download download
EC-F-08-00 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย 18+  download download
EC-F-08-01 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย 18+  download download
EC-F-08-02 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย under 18  download download
EC-F-08-03 เอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง under 18 PARENT  download download
EC-F-08-04 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี under 18 PARENT download download
EC-F-08-05 แบบฟอร์มเสนอขอรับการยกเว้นการขอความยินยอมจากผู้เข้าร่วมการวิจัย download download
  
 
ระหว่างการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
สำหรับโครงการที่ต้องปรับแก้ตามมติที่ประชุม
รหัสเอกสาร รายการแบบฟอร์ม PDF WORD
EC-F-02-00* แบบขอปรับแก้รายละเอียดโครงการวิจัยตามข้อแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์*
download download
EC-F-02-01* แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(ฉบับปรับแก้ตามมติที่ประชุม) *
download download
 
 
หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
รหัสเอกสาร รายการแบบฟอร์ม PDF WORD
EC-F-03-00 แบบขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ แล้ว 
download download
EC-F-04-00 แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปีและขอต่ออายุเอกสารรับรอง download download
EC-F-05-00 แบบสรุปผลโครงการวจิัยและรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย download download
EC-F-06-00 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ download download
EC-F-07-00 แบบฟอร์มขอค้น/ขอทำสำเนาเอกสาร download download