สำหรับโครงการใหม่ (New Project Submission)
ก่อนการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม PDF Word
EC-F-01-00 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-01-01 หนังสือนำส่งโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-00 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-01 ตัวอย่างที่ 1 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-01 ตัวอย่างที่ 2 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัย (อายุ 18 ปีขึ้นไป)
(กรณีมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีทัศน์)
DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-02 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-03 ตัวอย่างเอกสารชี้แจงผู้เข้าร่วมการวิจัยสำหรับผู้ปกครอง (เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-04 ตัวอย่างที่ 1 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-04 ตัวอย่างที่ 2 หนังสือแสดงความสมัครใจในการเข้าร่วมการวิจัยสำหรับเด็ก (อายุต่ำกว่า 18 ปี) (กรณีมีการบันทึกภาพ บันทึกเสียง บันทึกวิดีทัศน์) DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-05 แบบฟอร์มขอยกเว้นการขอความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร DOWNLOAD DOWNLOAD

New Project Submission
English Version

Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-01-00-EN ECNIDA Submission Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-01-01-EN Cover Letter for ECNIDA Application DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-00-EN Sample Participant Information Sheet-18 years old or older DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-01-EN Sample Informed Consent Form to Participate in a Research Study
-18 years old or older
DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-08-05-EN Waiver of Documentation of Consent DOWNLOAD DOWNLOAD

 

 สำหรับโครงการที่ต้องปรับแก้ตามมติที่ประชุม (Review Response Submission)
ระหว่างการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม PDF Word
EC-F-02-00 แบบขอปรับแก้รายละเอียดโครงการวิจัยตามข้อแนะนำของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-02-01 แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณารับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ฉบับปรับแก้ตามมติที่ประชุม DOWNLOAD DOWNLOAD

English Version

Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-02-00-EN Protocol Amendment Request Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-02-01-EN ECNIDA Submission Form (Revised Version) DOWNLOAD DOWNLOAD
 
  

หลังจากได้รับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
(Post-approval Submission)

รหัสแบบฟอร์ม ชื่อแบบฟอร์ม PDF Word
EC-F-03-00 แบบขอปรับเปลี่ยนรายละเอียดโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-04-00 แบบรายงานความก้าวหน้าและขอต่ออายุเอกสารรับรอง DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-05-00 แบบสรุปผลโครงการวิจัยและรายงานการสิ้นสุดโครงการวิจัย DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-06-00 แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-07-00 แบบฟอร์มการค้นเอกสาร/การทำสำเนาเอกสาร DOWNLOAD DOWNLOAD

English Version

Form ID List of Forms PDF Word
EC-F-03-00-EN Approved Protocol Amendment Request Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-04-00-EN Progress Report and Certificate of Approval Renewal Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-05-00-EN Protocol Summary and Closure Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-06-00-EN Adverse Event Report Form DOWNLOAD DOWNLOAD
EC-F-07-00-EN Document Retrieval/Copy Request Form DOWNLOAD DOWNLOAD