ติดต่อ-สอบถาม

จันทร์ - ศุกร์  09.00 - 16.30 น.
โทรศัพท์ 02-727-3313
  02-727-3315
  093-2611445
E-mail ecnida@gmail.com 
  • พันธกิจ

    คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (The Ethics Committee in Human Research, National Institute of Development Administration—ECNIDA) ทำหน้าที่พิจารณากลั่นกรองโครงการวิจัยในมนุษย์ซึ่งดำเนินการโดยคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย บุคลากรของสถาบัน และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความถูกต้องเหมาะสมตามหลักจริยธรรมสากล

   
    
 
  
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 

           

                   เสวนาวิชาการ เรื่อง จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์

                      โดย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ

                            ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

               ประเด็นการปรับแก้หรือควรชี้แจงเพิ่มเติม จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                      โดย ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ

                            รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

               การขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ จากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

                      สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

                      โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี

                            ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์