โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)"

โครงการเสวนาวิชาการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST)"

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

โครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์”

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย(Ethical Principles and Human Subject Protection Course)

อ่านเพิ่มเติม...