สำนักวิจัย ร่วมกับศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาวิชาการหัวข้อ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563 เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3001 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วริยา ล้ำเลิศ ผู้อำนวยการสำนักวิจัย กล่าวเปิดงาน และผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย

- ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนันดา จันทร์สุกรี ผู้อำนวยการศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ซึ่งการเสวนาในครั้งนี้มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน