ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้จัดเสวนาวิชาการ เรื่อง การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองคุณภาพคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับประเทศ (National Ethics Committee Accreditation System of Thailand: NECAST) เมื่อวันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องอินทรภูวศักดิ์ ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์กิตติคุณ แพทย์หญิง ธาดา สืบหลินวงศ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และประธานชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เป็นวิทยากรในงานเสวนาวิชาการในครั้งนี้