สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ และสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยและการปกป้องผู้รับการวิจัย (Ethical Principles and Human Subject Protection Course) เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 เวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 3002 อาคารนวมินทราธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ รองประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เครือข่ายภูมิภาค มหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 100 คน ประกอบด้วยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา โดยผู้ที่เข้าร่วมการอบรมครบทั้ง 2 วันจะได้รับประกาศนียบัตรที่แสดงว่าผ่านการอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์