ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom ซึ่งได้รับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดงาน และได้รับเกียรติจากวิทยากรพิเศษของ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยมีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการลงทะเบียนจำนวนทั้งสิ้น 120 คน