ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้มีการจัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการพิจารณาทบทวนโครงการวิจัยทางสังคมศาสตร์” ในวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 – 17.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางโปรแกรม Zoom มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการลงทะเบียนเป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 คน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.วิสาขา ภู่จินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการอบรม และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พญ.จันทรา กาบวัง เหล่าถาวร ประธานมูลนิธิ SIDCER-FERCAP ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ ชุดที่ 2 มหาวิทยาลัยนเรศวร และนายวิชิต ทองประเสริฐ กรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้

 

 

 

 

นอกจากนี้ ศูนย์ประสานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ยังได้จัดการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ โดย ศาสตราจารย์ ดร.กัลยาณี เสนาสุ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.จำลอง โพธิ์บุญ รองประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สันทัด เสริมศรี อดีตประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน สาขาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน กลุ่มสหสถาบัน ชุดที่ 2 สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย