เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.พัทรียา หลักเพ็ชร ผู้อำนวยการสำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน ระหว่างสถาบันภาคี ณ ห้อง Miracle Grand C โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร การลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความร่วมมือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมการวิจัยในคนสู่มาตรฐานสากล เพื่อให้การวิจัยทางคลินิกหรือการวิจัยในคนที่เกี่ยวข้องกับหลายสถาบันให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ให้การวิจัยในคนสอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และหลักจริยธรรม ให้ความมั่นใจในการปกป้องอาสาสมัคร